Disclaimer

Auteursrecht

Een bezoeker/ster van de Anand site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Anand opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Anand (ook niet via een eigen netwerk).

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Anand besteedt aan de samenstelling van het tijdschrift Anand en de sites die bij het Anand netwerk horen (verder te noemen Anand), is het mogelijk dat de informatie die op www.Anand.nl wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Anand zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie van Anand, de webmaster, de internet-provider of Anand. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site van Anand geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Anand B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Anand site, de online tests en trainingen, of informatie die door middel van voorgenoemde media verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in voorgenoemde media. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Anand verkregen is.

Anand zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Anand  is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.Anand.nl.